Asmens duomenų tvarkymas

Informacija iš bendrųjų paslaugų teikimo sąlygų.

7. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Kas yra Jūsų duomenų valdytojas?
Jūsų asmens duomenis, reikalingus Pagalbos paslaugoms teikti, tvarko Tiekėjas.

7.2. Kodėl mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis tvarkome skirtingais teisiniais pagrindais ir skirtingais tikslais:

7.2.1. Jūsų sutikimo pagrindu, kai tvarkomi paslaugai suteikti nebūtini duomenys (BDAR 6 str. 1 d. a) p.);
7.2.2. dėl Pagalbos paslaugų teikimo Sutarties, kuria Tiekėjas įsipareigoja teikti paslaugas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.);
7.2.3. teisiniu pagrindu – teisinių įsipareigojimų, ypač kylančių iš buhalterinę apskaitą ir mokesčius reglamentuojančių teisės aktų, vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c) p.).

7.3. Kokius duomenis apie Jus tvarkome?
Aukščiau nurodytų teisinių pagrindų ir tikslų įgyvendinimo tikslais, tvarkome šių kategorijų Jūsų asmens duomenis:
7.3.1. Jūsų tapatybės ir kontaktiniai duomenys: vardas, pavardė, telefonas, el. paštas;
7.3.2. duomenys iš tarpusavio bendravimo (telefonu ar raštu);
7.3.3. kiti konkretūs duomenys, reikalingi pagalbos paslaugoms teikti (pvz., transporto priemonės duomenys, Įvykio vieta).

7.4. Kaip tvarkome asmens duomenis?
Duomenis savo įmonės informacinėse sistemose apdorojame rankiniu būdu ir automatiškai. Užtikriname tinkamas technines ir organizacines priemones, nustatytas asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų, kad Jūsų duomenys būtų saugūs.

7.5. Iš kur gauname Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, parduodant Pagalbos paketą bei teikiant pagalbos paslaugas.

7.6. Kam galime pateikti Jūsų asmens duomenis?
Jūsų asmens duomenys pirmiausia prieinami mūsų įmonės darbuotojams tiek, kiek tai būtina jų užduotims atlikti ir pagalbos paslaugoms suteikti. Jeigu būtina – trečiosioms šalims, teikiančioms pagalbos paslaugas. Šiuo atveju su tokia trečiąja šalimi, kaip asmens duomenų tvarkytoja, turime asmens duomenų tvarkymo sutartį.

7.7. Kiek laiko pas mus bus saugomi asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenų tvarkymo laikas priklauso nuo teisinio pagrindo, kuriuo remiantis yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, t. y.:
7.7.1. sutikimo atveju, sutikimo galiojimo laikotarpiui;
7.7.2. Sutarties vykdymo senaties termino laikotarpiu (ne ilgiau kaip 10 metų nuo pagalbos paslaugų teikimo sutarties nutraukimo/pasibaigimo).
7.7.3. teisminių, administracinių ar kitų procesų atveju, Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek tai būtina tokių procedūrų trukmei.

7.8. Kokios Jūsų teisės?
7.8.1. žinoti (būti informuota (-u)) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
7.8.2. susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
7.8.3. reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius asmens duomenis;
7.8.4. bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis (kai jie tvarkomi sutikimo pagrindu), nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
7.8.5. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
7.8.6. visais iškilusiais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo kreiptis el. paštu: info@redgo.lt.
7.8.7. Su skundu kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją el. paštu: ada@ada.lt.